Privacyverklaring

Versie 2.0 - Laatst bijgewerkt op 15 juni 2021

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: de vennootschappen behorende tot de Joris Ide Group zijnde: Joris Ide NV, Idetrans NV, Joris Ide Nederland  BV, Comptoir du bâtiment et de l’Industrie SAS, Joris Ide Auvergne SAS, Profinord EURL, Société Bretonne de Profilage SAS, Joris Ide Sud Ouest SAS, Joris Ide Deutschland GmbH (hierna: “Joris Ide”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.joriside.com (hierna: de Website), door de aankoop van producten of diensten, door het ons contacteren via bv. mail, telefoon,…  , verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 Joris Ide stelt zich aan de hand van deze Privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verwerken we? 

Onder ‘gegevensverwerking’ wordt verstaan: elke mogelijke bewerking die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, ordenen, bewaren, wijzigen, actualiseren, opvragen, raadplegen, verspreiden, archiveren, wissen, beheren, vernietigen of meedelen.

Indien u ons contacteert (b.v. per mail, telefoon, contactformulier,…) zullen wij de persoonsgegevens verwerken die u ons zelf overmaakt.

Indien u producten of diensten aankoopt zullen wij uw facturatiegegevens verwerken alsook de contactgegevens van de contactpersoon van uw onderneming. 

Indien u zich inschrijft op onze nieuwsbrief zullen wij uw emailadres verwerken. 

Indien u solliciteert voor een functie bij Joris Ide kunnen wij volgende gegevens verwerken: uw uw contactgegevens, uw Curriculum Vitae, uw motivatiebrief, eventueel notities gemaakt tijdens het job-interview. 

De persoonsgegevens die we verwerken via cookies, kan u terugvinden in onze Cookie Policy beschikbaar via volgende link: (…). 

2. Wat zijn de doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking? 

2.1. Algemene doeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens om uw vraag te  kunnen beantwoorden op basis van uw toestemming.

We verwerken de contactgegevens van de contactpersoon van uw onderneming alsook de leverings-en facturatiegegevens van uw onderneming met als doel de levering en facturatie te kunnen bewerkstellingen. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht. 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

2.2. Sollicitatie

Indien u ons uw persoonsgegevens bezorgt in kader van een sollicitatie dan verwerken wij deze gegevens met als doel evalueren of u in aanmerking komt voor één van onze vacatures. De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming alsook ons gerechtvaardigd belang om informatie in overweging te nemen die ons moet toelaten om uw geschiktheid voor de functie te beoordelen alsook om u eventueel een passend financieel voorstel te kunnen overmaken. 

2.3. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3. Het verkopen of doorgeven van gegevens aan derde partijen

Joris Ide zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat Joris Ide uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Joris Ide zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Joris Ide, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Joris Ide failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden, worden overgedragen middels welke de bedrijfsactiviteiten van Joris Ide geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd.

Joris Ide zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Joris Ide uw gegevens aan deze derden bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

4. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen  Joris Ide en u.

Indien u uw persoonsgegevens aan ons overmaakt in kader van een sollicitatie zullen wij deze verwijderen nadat wij u hebben geïnformeerd dat u niet in aanmerking komt voor een functie binnen Joris Ide. Indien u wel in aanmerking zou komen, maar we momenteel geen openstaande vacature hebben zullen wij u contacteren teneinde uw toestemming te bekomen om uw persoonsgegevens 1 jaar bijhouden in ons wervingsreserve waarna deze zullen worden gewist uit onze systemen. 

5. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Joris Ide aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

6. Wat zijn uw rechten? 

6.1. Recht van toegang en inzage:

U hebt recht op inzage tot de persoonsgegevens die Joris Ide over u heeft verzameld. Dit betekent dat u kan opvragen of wij persoonsgegevens over u verzamelen, welke gegevens dat zijn, waarvoor Joris Ide die verwerkt en waarom, maar ook met welke categorieën van derden wij die eventueel delen. Wil u uw recht van toegang uitoefenen dan dient u bij de aanvraag een bewijs van identiteit te verschaffen zoals een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. Dit kan via een e-mail naar catherine.deridder@joriside.be or per post attentie van de juridische dienst-Joris Ide NV (Hille 174-8750 Zwevezele). 

Joris Ide heeft daarbij 30 dagen om uw vraag te verwerken en te beantwoorden. 

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Joris Ide. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Joris Ide verzoekt u om ook zelf actief wijzigingen in uw persoonsgegevens te melden zodat we uw gegevens up-to-date kunnen houden.

6.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, per post, ter attentie van de juridische dienst-Joris Ide NV (Hille 174-8750 Zwevezele) mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. Wij verzoeken u om uw rijksregisternummer hierbij onleesbaar te maken 

6.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be. 

7. Vragen? 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons, per post of per mail catherine.deridder@joriside.be ter attentie van de juridische dienst-Joris Ide NV (Hille 174-8750 Zwevezele).