Elektrische wagen

De weg naar nuluitstoot

carbon

De uitstoot van transport is verantwoordelijk voor meer dan 24% van de wereldwijde CO₂-uitstoot, waarvan 72% veroorzaakt wordt door wegvoertuigen. Door ons wagenpark geleidelijk aan te vervangen door auto’s met een lage emissiewaarde willen we de overgang naar een uitstootvrije transportsector ondersteunen, de luchtvervuiling verminderen en de broeikasgasvoetafdruk van ons bedrijf verkleinen.


We hebben onszelf jaarlijkse doelstellingen opgelegd m.b.t. de overgang naar elektrische wagens tot 100% in 2025. Waarbij we in 2021 reeds 25% behaalden. Daarnaast groeide het aantal elektrische heftrucks aan tot bijna 20% van de totale vloot.

Emission by scope

Resultaten CO₂-uitstoot

carbon

  • Scope 1 - Directe emissies: Deze scope omvat de directe CO₂-uitstoot, die wordt veroorzaakt door eigen bronnen binnen Joris Ide.


  • Scope 2 - Indirecte Energie-emissies: Scope 2 emissies omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de CO₂-uitstoot veroorzaakt door de opwekking van de ingekochte elektriciteit die Joris Ide verbruikt.


  • Scope 3 - Indirecte emissies: Dit zijn alle indirecte emissies die voorkomen in de waardeketen van Joris Ide, met inbegrip van zowel upstream- als downstreamemissies. Dat wil zeggen: emissies bij de winning en productie van brandstoffen en de emissies die vrijkomen bij de afvalverwerking.