JORIS IDE wil een duidelijke strategie voor de toekomst definiëren en zo een visie omzetten in een manier van leven. 

De JI groep ijvert voor een marktleiderspositie op bepaalde Europese markten met een focus op kleine en middelgrote projecten in de industrie en de landbouw voor het midden- tot hoogvolumesegment. Wij zullen dit realiseren dankzij klanten die de unieke combinatie waarderen van toonaangevende lokale service met een efficiënt geleverd, onovertroffen productassortiment en technische expertise.

JORIS IDE streeft ernaar esthetische geluids- en warmte-isolerende oplossingen aan te bieden die rekening houden met de strengste richtlijnen, milieu- en veiligheidswetgeving en tegelijkertijd te voldoen aan de specifieke eisen van de klant. Bovendien zetten wij in op bescherming van het milieu en het wegnemen van gevaren om zo het ontstaan van risico's te voorkomen.

Een belangrijk speerpunt van het beleid is voldoen aan de verwachtingen van de klant omtrent producten en service. De JORIS IDE groep gaat een partnerschap aan met de klant door middel van technische ondersteuning, advies en service die verder gaan dan het industriële aspect, onderhoudt contacten met erkende belanghebbenden op wie onze activiteiten van invloed zijn en werkt daarnaast doeltreffend samen met onze lokale gemeenschappen.

Veiligheid, milieu, duurzaamheid, verantwoorde inkoop en kwaliteit zijn allemaal onderdeel van de bedrijfscultuur bij JORIS IDE, die gebaseerd is op respect en integriteit.

Alle medewerkers van de JORIS IDE groep dragen via overleg en participatie bij aan voortdurende verbetering, van het concept over de productie tot de commercialisering, met behulp van gecertificeerde beheerssystemen.

Onze opleidingscultuur weerspiegelt zich in diverse opleidingsprogramma's van verschillende niveaus, zowel om nieuwe werknemers in te werken als om managementvaardigheden binnen de hele organisatie te versterken.

De ondernemende mentaliteit van JORIS IDE is uitgedrukt in een beleid met de volgende pijlers:

 • creëren van een werkomgeving met optimale aandacht voor de veiligheid van mens en milieu
 • een consequent kwaliteitsimago
 • een uitgebreid productassortiment
 • actieve positionering van het merk JORIS IDE
 • dicht bij de klant
 • logistieke efficiëntie
 • gedisciplineerde bedrijfsvoering: afval, 2e keus en schadeclaims minimaliseren, verontreiniging voorkomen
 • prijs- en voorraadbeheer van materialen
 • kostenbeheer
 • actieve ontwikkeling van talent van binnenuit en investeren in opleiding en ontwikkeling
 • beheer en vermindering van impact: minder grondstoffen gebruiken, lokale inkoop stimuleren, zuinig omgaan met energie en water, energiebesparing en -intensiteit registreren, energieverbruik per product controleren, emissies en de sociale en milieu-impact van transport- en afvalstromen reduceren, de uitstoot van broeikasgassen lokaliseren en terugdringen en zelfs activiteiten koolstofvrij maken

JORIS IDE streeft actief naar verbetering aan de hand van programma's die alle  medewerkers  in staat stellen  hun werk correct en veilig uit te voeren. Doelstellingen worden minimaal jaarlijks opgevolgd, geëvalueerd en bijgesteld, zoals   nader   omschreven    in    onze    beheerssystemen.    Gedragscode,    bedrijfsethiek,    anticorruptie    en    anti­ omkopingsbeleid worden beheerd op het niveau van de Kingspan Group. Met teamwork zullen wij onze doelstellingen verwezenlijken.

Dominic Van den Bossche, Managing Director - June 2020

Handtekening Dominic Van den Bossche

Dit beleid is opgesteld door de CEO van JORIS IDE. Alle medewerkers zijn zich ervan bewust wat het beleid voor hen betekent met betrekking tot hun werk of functie binnen het bedrijf. Het beleid wordt duidelijk zichtbaar getoond op diverse locaties binnen het bedrijf.